خودکشی کارگر اخراجی هف‌تپه

دیگر نیاز نیست اعدام کنید جوانان رعنای این سرزمین یکی یکی خودشان را خلاص میکنند. رضا الکثیر کارگر اخراجی هفت تپه به زندگی غمبار خود پایان داد رضا سه خواهر و یک برادر معلول داشت رضا تازه نامزد کرده بود رضا نان آور خانواده بود رضا امیدشان بود. رضا الکثیر جوان ساکن آبادی حر و کارگر اخراجی هف‌تپه که دو خواهر فلج داشت و به تازگی نامزد کرده بود، بر اثر خودکشی درگذشت.