خودکشی ٧ زن در کردستان طی ٧ روز

طی هفتە گذشتە (از روز شنبە تا جمعە) دست کم ٧ زن در شهرهای سنندج، مهران، سنقر، سقز و نقدە بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بە زندگی خود پایان دادەاند .

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە ٥ اردیبهشت ٩٩ (٢٤ آوریل ٢٠٢٠)، یک زن ٢٥ سالە اهل سنندج با هویت ”سارینا غفوری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد. این زن چندی پیش از همسر خود جدا شدە و مادر یک فرزند نیز بودە است.

همان روز، یک زن ٢٦ سالە اهل نقدە با هویت ”منیج قادری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

روز پنجشنبە ٤ اردیبهشت ماه نیز، یک زن ٣٠ سالە اهل شهرستان مهران با هویت ”سیمین سجادی“ بە دلیل فقر و مشکلات مالی از طریق خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است. وی مادر دو فرزند بودە است.

هەنگاو طی روزهای گذشتە نیز خبر خودکشی چهار زن دیگر بەنام های دریا محمدی، نگین امینی، شریفە مصطفی پور و افسانە رحیمی در شهرهای سنندج، سنقر و سقز را منتشر نمودە بود.