خودکشی زندانی سیاسی سابق و هنرمند اهل کرمانشاه در شهر اربیل

یکی از هنرمندان رپر اهل کرمانشاه کە بە خاطر آهنگ هایی کە دربارە کُردستان می خواند از محبوبیت خاصی برخوردار بود و چند ماه نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز پنجشنبە ٢٣ مرداد ٩٩ (١٣ آگوست ٢٠٢٠)، سامان جرجیس، شاعر و هنرمند رپر اهل کرمانشاه در شهر اربیل (هولیر) مرکز حکومت اقلیم کُردستان با اسلحە بە زندگی خود پایان داد.

بە گفتە یک منبع مطع، سامان جرجیس کە از حدودا ١٨ ماه پیش و در پی فشار نهادهای امنیتی بە اقلیم کُردستان رفتە بود، بە دلیل مشکلات خانوادگی و با بە کارگیری اسلحە بە زندگی خود پایان دادە است. وی یک روز پس از آنکە از همسرش جدا شدە اقدام بە خودکشی کردە است.

سامان بهفر ملقب بە”سامان جرجیس” در تاریخ ٦ بهمن ٩٧ (٢٦ ژانویە ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە آزاد شدە بود.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە، سامان جرجیس بە اتهام تبلیغ علیە نظام از طریق خواندن دو آهنگ ”سنە دژ“ کە پس از جانباختن دەها شهروند اهل سنندج در حادثە برخورد اتوبوس با تانکر حامل قیر و آهنگ ” شرمندە“ کە پس از زلزە سرپل ذهاب خواندە بود بازداشت شدە است.

سامان جرجیس علاوە بر فعالیت در حوزە هنری رپ، شعرهایی را بە زبان کُردی کلهری برای خوانندگان دیگر کرمانشاه سرودە است.