خودرو=سلاح

انقلاب راه بندان
بیشک یکی از راه های دستگیری و سرکوب مردم به وسیله خودروهای ضد شورش است در اعتصابات و قیام اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین شاهد آنیم که مردم به صورت کاملا هوشمندانه با خاموش کردن خودروها اقدام به بستن خیابان ها و جادها کرده اند که این امر باعث استیصال رژیم شده است استیصالی که ریشه در هراس حکومت از این نحوه مبارزه (راه بندان)دارد رژیم اخوندی بخوبی میداند که نقل و انتقال و دستگیری مردم توسط مزدوران و سرکوبگرانش در سطح شهر ،تنها بوسیله ماشین ها ضد شورش ممکن است و هر نوع راه بندان توسط مردم مانع عملکرد بسیجی ها و مزدوران حکومت میشود ،علاوه بر این رژیم از آن می ترسد که به مانند قیام دراویش گنابادی ،از خودرو به عنوان سلاح استفاده شود
لذا هر نوع تداوم این روش مبارزه باعث آشفتگی حکومت اخوندی شده و انان را در ناکامی فکری و عملی فرو برده چراکه در ادامه این نوع مبارزه(راه بندان) رژیم هرگز نخواهد توانست مبارزان را دستگیر و زندانی کند
حال وظیفه اپوزیسیون و افرادی که خود را رهبر جنبش مردمی می دانند این است که از کسانی که در این راه اسیب مالی دیده اند در فردای ازادی ایران حمایت کنند چرا که انان با فداکاری و ایثار هر خودرو را تبدیل به سنگری برای مبارزه در راه ازادی ایران کرده اند
بهداد فردوس
نام مستعار