خمپارەهای سپاه پاسداران جان چوپان پیرانشهری را گرفت + فیلم

عصر روز شنبە ٢٨ تیر ٩٩ (١٨ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران بی هدف ارتفاعات مرزی قندیل در پیرانشهر را خمپارەباران کردەاند.

در نتیجە این خمپارە باران، یک چوپان جوان اهل پیرانشهر با هویت ”رسول باکند“ اهل روستای ”بازرگان“ بە شدت زخمی و پس از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

 بامداد روز سەشنبە ١٧ تیر نیز، نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات دشت وزینە شهرستان سردشت بە سوی یک چوپان جوان با هویت ”یوسف احمدی“ آتش گشودە و وی را بە قتل رساندە بودند. همچنین در تاریخ ١٣ تیر نیز در نتیجە تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران بە داخل خاک اقلیم کردستان، یک چوپان ١٧ سالە با هویت ریبین اسماعیل بە شدت زخمی شدە بود.

طی هفته های گذشته هه‌نگاو ضمن اطلاع رسانی نسبت به فعالیت های نظامی سپاه پاسداران، نگرانی خود را نسبت به عدم تفکیک شهروندان غیر نظامی و اموال آنان از سوی سپاه در دو سوی مرز ابراز داشته بود.