خلیفه بزرگ اسلام و تجاوز به دختران سرداران ایرانی قبل از نماز صبح

 تجاوز خلیفه ی عباسی به دختران بابک..افشین و مازیار قبل از نماز
…و معتصم خلیفه ی عباسی در مجلس شراب از جای بلند شد و وارد اتاقی گردید..بعد از مدتی دوباره بیرون آمد و در مجلس شراب نشست و شرابی بخورد و باز برخاست و وارد اتاقی دیگر شد….باز بعد از چند دقیقه بیرون آمد و به مجلس شراب نشست و به خوردن پرداخت …سپس از جای بلند شد و وارد اتاقی دیگر گشت و بعد از مدتی بیرون شد و به گرمابه رفت و غسل کرد و بر مصلا وارد شد و دو رکعت نماز شکر به جای آورد و دوبار به مجلس شراب خواری باز گشت!
سپس گفت : » قاضی یحیی می دانی این چه نمازی بود که من خواندم؟«
قاضی یحیی : نه
گفت: نماز شکر…