خطاب به تمام دست اندرکاران ۵۷ که پس از به کثافت کشاندن کشور به کشورهای آزاد فرار کرده اند؛

از شما میخواهم که به ایران باز گردید و جان و هستی خود را مانند میلیون ها ایرانی که پس از انقلاب کشته شدند برای ایران فدا نموده و به فروش مملکت به چین, اعتراض کنید! البته خود سوزی در مقابل سازمان ملل با شعار “ایران فروشی نیست ” هم مقبول می افتد!

صداتون در نمیاد!
البته کمونیست ها و تجزیه طلبها خر کیف شده اند! یکیشون بهنود بی بی سی چی است,,
کجا هستند ائتلاف جمهوری خواهان پس از فعالیت دست کم ۳۰ سال در کشور های آزاد؟ آیا این بی هنرهای متوهم تنها ائتلاف و اتحاد در برابر نیروهای پادشاهی خواه در ایران دارند؟ آیا این ها تنها دلشان به یک میز خوش است که در همایش های بدون هیچ دستاورد, سخنرانی کنند؟