خبر فوری

فوری

اینترنت بغداد قطع شده
در نجف حکومت نظامی
برقرار شده

مردم عراق علیه حکومت
ایران شعار میدهند
طبق آمار غیر رسمی بیشتر از ۱۰۰نفر کشته شده
مستقیما به طرف مردم شلیک میشود
نیروهای نظامی ایران جزو نیروهای سرکوب هستند