خامنه ای بارها گفته است ما به دنبال کرامت زن هستیم و باید چماقهای حجاب اجباری را محکمتر بکوبیم تا کرامت زنان بالا برود

گول حرفهای اژه ای را خورده اید ای ساده لوحان!؟ اژه ای کجا گفته ما میخوایم حجاب اجباری رو لغو کنیم؟ اژه ای گوشکن گفته است ما به دنبال کرامت بیشتر برای زنان هستیم و این دقیقا همان حرف خامنه ایه که بارها گفته کرامت بیشتر برای زنان زمانی حاصل میشود که همه شان را بتوانیم چادری کنیم طوری که حتی صورتشون هم پوشیده باشه..و از خونه بدون اذن شوهر نتونند بیان بیرون..اینه معنی کرامت زنان در اسلام.. پس لطفا گول نخورید.