خامنه ای امروز حرفی زد که ذات کثیفش در این ۳۲ سال آشکار شد

امروز خامنه ای در سخنرانی اش جمله ای از دهان کثیفش بیرون جهیده که کل داستان را برای مردم ایران آشکار میکند.
او گفته : “مشکل آمریکا با من این است که نه می‌تواند مرا حذف کند نه می‌تواند تسلیم کند.”
این جمله وحشتناک تعابیر بسیار زیادی را در خود نهفته دارد.
اول اینکه هدف خامنه ای خدمت به مردم ایران نیست بلکه تمام فکر و ذکر و هدف این ملعون ” حفظ حکومتش به هر قیمتی” است و کاری به نابود شدن کشور ندارد.
دوم اینکه این بدبخت نمیداند که هدف غرب اصلا براندازی این نظام مفسد و آشوبگر نیست بلکه هدف تضعیف حداکثری این نظام فاسد است تا جاییکه خطری خود آمریکا و اروپا را تهدید نکند! وگرنه تهدید منطقه ای بیشترین سود را برای غرب به ارمغان می آورد !!
نکته سوم و مهمترین اینست که صادرات نفت و گاز و فلزات ایران تحت تحریم دائمی قطع شده و سود آن به جیب امریکا و اروپا و چین و روسیه میرود – البته خامنه ای مشکلی با این مساله ندارد و همانطور که گفت تا جاییکه جیبش پر از پول مردم ایران باشد و نظامش حذف نشود , خامنه ای برنده است !!!