حمله هوایی اسرائیل به مرکز هسته ای ایران : اسرائیل بزرگترین مرکز غنی سازی ایران را بمباران و نابود کرد.

توییت ایدی کوهن، روزنامە نگار و استاد دانشگاە اسرائیل بە نقل از منابع امنیتی: اسرائیل بزرگترین مرکز غنی سازی ایران را بمباران و نابود کرد. موارد مسمومیت با اشعە، تخلیە مردم از محل حادثە و خاموشی های جامع (این را اثبات می کند.) رژیم ایران هم برای جلوگیری از آلودگی رادیواکتیو متخصصان روسی را فراخواندە است.

ایدی کوهن همچنین توییت یکی دیگر از روزنامەنگاران را منتشر کردە کە نوشتە است سرویس اطلاعاتی و ارتش اسرائیل حملە بە مواضع جمهوری اسلامی در داخل ایران را تایید کردەاند. “بنیامین نتانیاهو قرار است بزودی در بارە این عملیات سخن بگوید.” بە گفتە این روزنامە نگار یکی از کشور های عربی نیز در این عملیات بە اسرائیل کمک کردە است کە این کمک اجازە بە اسرائیل برای سوخت گیری هواپیماها بودە است.

اخباراختصاصی آواتودی بر اساس تحلیل نیست و همیشە پس از تاکید از چندین منبع موثق اخبار منتشر می شوند.