حمله نافرجام قایقهای تندرو سپاه به نفتکش بریتانیایی

طبق گزاررش خبرگزاریهای مختلف پنج قایق تند رو سپاه برای هدایت کردن یک نفتکش بریتانیای به داخل آبهای ایران وارد عمل شدن که این عملیات با شکست روبرو شده و ظاهرا این عملیات توسط پهبادهای امریکا رصد شده

این تنشها در خلیج فارس میتواند نشان دهنده این باشد که جمهوری اسلامی به دنبال ماجراجویی در خاور میانه است