حمله خشونت بار چپها در شهر افنباخ آلمان به کسانی که پرچم شیر وخورشید رو حمل می کردند!

این هم حمله خشونت بار چپها اینبار در شهر افنباخ آلمان به کسانی که پرچم شیر وخورشید رو حمل می کردند!

چپ ها دارن با حمله به کسانی پرچم شیر وخورشید به همراه دارن اتحاد رو بهم میزنن و به انقلاب خیانت می کنن!