حمله تند شاهزاده به خامنه‌ای: اگر جانی در اوین ستانده شود؛ پاسخگویت می‌کنیم!

شاهزاده رضا پهلوی:
«مسئولیت هر جانی که در زندان اوین از دست برود، با شخص علی خامنه‌ای و رژیم اهریمنی اوست… ما خامنه‌ای و رژیمش را برای هر آسیبی که به آنها برسد، مسوول و پاسخگو خواهیم کرد.»