حقوق ماهانه یک «طلبه» در پست «هنر اموز» در اموزش و پرورش: دوازده میلیون و هفتصد هزارتومان

حقوق ماهانه یک «طلبه» در پست «هنر اموز» در اموزش و پرورش: دوازده میلیون و هفتصد هزارتومان

حقوق:چهارصد هزارتومان!
حق پوشاک؟ پنج میلیون!
سایر: هفت میلیون تومان!