حسین کریمی

 حسین کریمی در اعتراضات آبان در اصفهان با شلیک گلوله نیروهای امنیتی به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن