حسن خمینی اجازه نداد از امکانات حرم امام برای درمان کرونایی ها استفاده شود