حسن خمینی اجازه نداد از امکانات حرم امام برای درمان کرونایی ها استفاده شود

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی