حزب خائن توده از کاسه لیسی کرملین دست بردار نیست

کمتر تشکیلات سیاسی در دنیا وجود دارد که حتی سه دهه پس از نابودی شوروی به کاسه لیسی مسکو بپردازد اما توده ای های خائن غیر از مسکو قبله دیگری ندارند.