حرکت این بوزینه معمم ٢٧میلیارد برای مردم ایران آب خورد!

با این پول چند تا مدرسه ساخته چند شینن آبادی درمان چند تا یتیم دارای سر خونه و چند کانکس برای زلزله زده ها و چند تانکراب برای خوزستان و سیستان میشه