حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان، خط فقر ۹ میلیون تومان در ۱۳۹۹

حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان، خط فقر ۹ میلیون تومان در ۱۳۹۹ – این است عدالت اسلامی.

در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان در ۱۳۹۹ تصویب شد. جزئیات مصوبه دولت به شرح زیر است.

بر اساس تصمیم هیات وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹ مشخص شد.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچین در جلسه ای در وزارت کار، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹، ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته و به ۱۸۳۵۴۰۰۰ ریال (یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد تومان) خواهد رسید. این تصمیم در مورد افزایش حقوق کارگران دارای اشکالات جدی است. اولا افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار بایستی بر اساس سبدمعیشت و میزان تورم سالیانه باشد، لذا با وجودی که بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی تورم سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۱ درصد بوده است، میزان افزایش ۲۱ درصدی غیر منطقی است و حدود ٢۰ درصد زیر نرخ تورم است و ثانیا این حداقل تائین شده یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد تومان به هیچ وجه با سبد معیشت کارگران که ۹ میلیون تومان است هم خوانی ندارد.