حال و وضع شیخ حسین انصاریان که میگفت بروید مجلس امام حسین کرونا نمیگیرید