جیسون گرین‌بلَت: وقت آن است غرب مهار ایران را به خاورمیانه بسپارد

نزدیکی کشورهای عرب به اسرائیل «نشانه‌ای از پایان رهبری گمراه‌کننده ایران علیه اسرائیل» است