جو بایدن محرم را تسلیت گفت. این بابا متتخب چپولهاست. اتحاد سرخ وسیاه

چند وقت دیگه چپولها زنجیر و قمه هم میزنن.
تهران تایمز ایراد گرفته که چرا اسم امام حسین را نیاوردی.