جو امنیتی شدید در خیابان های تهران و اطراف بازار در وحشت از شروع تظاهرات و اعتراضات

 

کومت ولایت فقیه در وحشت از شروع اعتراضات و تظاهرات مردمی جو امنیتی سنگینی با چیدن نیروهای سرکوبگر در خیابان های تهران بویژه در اطراف بازار تهران ایجاد کرده است.

روز شنبه ۹ تیر ۹۷ حکومت ولایت فقیه در وحشت از شروع اعتراضات و تظاهرات مردمی جو امنیتی سنگینی با چیدن نیروهای سرکوبگر در خیابان های تهران بویژه در اطراف بازار تهران ایجاد کرده است.

شایان ذکر است اعتصاب و تظاهرات در بازار تهران از روز ۳ تیر ۹۷ شروع شد و در روزهای بعد به مناطق دیگر تهران و شهرستانها گسترش داد.

تظاهرات و اعتصاب در اعتراض به گرانی نرخ دلار و سکه از بازار تهران شروع شد و به سایر نقاط تهران و شهرستانها گسترش یافت.

شعارهای مردم در این اعتصاب و تظاهرات ابتدا صنفی بود سپس در فاصله کوتاهی این شعارها تبدیل به شعارهای سیاسی شد.

مردم و بازاریان در اعتصاب و تظاهرات تهران شعارهایی علیه سران حکومت ولایت فقیه سر دادند.

نیروهای نظامی حکومت ولایت فقیه به سرکوب و دستگیری مردم پرداخت و صدها نفر از بازاریان و مردمی که به حمایت از بازاریان آمده بودند توسط نیروهای نظامی و امنیتی ولایت فقیه دستگیر شدند.