جوخه های کرونای خامنه ای

در ایران، قشر محروم جامعه که از سر درماندگی و بدبختی دارای اعتقادات مذهبی نسبتأ قوی و  بالایی هستند، دقیقأ همان قشری هستند که بدلیل سیاستهای ضدمردمی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، دچار زندگی فلاکتبار و فقر و بیکاری و انواع گرفتاریها شده اند و بهمین دلیل جزو مخالفین حکومت هستند.

قشر فقرزده و گرسنه و درمانده ای که رژیم اسلامی آنها را طوری در منگنه قرار داده است که نتوانند هیچ حرکت و  فعالیت سیاسی بر ضد حکومت ستمگر و غارتگر اسلامی انحام دهند، همانها که قیامشان به شورش گرسنگان شهرت یافته و مترصد فرصتی برای این خیزش نهایی اند.

این قشر همان قشریست که در سالهای مختلف بر علیه حاکمیت به خیابانها ریخت و فریاد برآورد و گلوله خورد و کشته شد و یا به زندان افتاد.

حکومت ایران با شناختی که از عقاید و باورهای دینی این جمعیت کلان دارد، در وضعیت قرمز و خطرناک کرونایی کشور، و علیرغم هشدار متخصصان، پزشکان، روانشناسان و جامعه شناسان، برای انجام مراسم حضوری ماه محرم و تشکیل هیئت ها و حسینیه ها، پافشاری کرد و جمعیت محروم و تهیدست اما مخالف رژیم را بطرف تکایا و هیئتها سوق داد.

از اهداف کثیف و جنایتبار رژیم اسلامی، یکی این بود – و هست – که با تشکیل جمعیت و انجام مراسم حضوری عزاداری، میزان ابتلا به کرونا را هرچه بیشتر افزایش دهد تا مردم و درواقع مخالفین حاکمیت خونخوار اسلامی را با کرونا از بین ببرد و نابود کند.

رژیم بخوبی میداند که محرومان جامعه که در صدد بهم پیچیدن طومار رژیم هستند دیر یا زود و اینبار با موفقیت و پیروزی در  قیامی سراسری تار و پود حکومت را به آتش خواهندکشید، ولی چنانچه میتلا به کرونا شوند دسته دسته میمیرند چون حتی پول دوا و درمان را هم ندارند. بهمین دلیل خامنه ای که خود تک و تنها حتی بدون حضور پسرانش در محلی وسیع و پهناور به نمایش و فیلم بازی عزاداری، پرداخت؛ مردم را دسته دسته به جوخه های کرونا فرستاد تا چند صباحی برای عمر حاکمیت، مهلت خریداری کند.

از فرداست که پزشکان و پرستاران و  کارکنان گورستانها بیش از پیش تحت فشار حکومت قرار بگیرند تا آمار قربانیان کرونا، بیشتر از قبل پنهان نگه داشته شود.

خامنه ای و شرکا، شاید بتوانند بخشی از  مردم جامعه را با مبتلا کردن به کرونا از میان بردارند، اما مطمئنأ نمیتوانند جلوی قیام پیروزمندانه مردم ایران را بگیرند!