جواد فروغی، تیرانداز سپاه اینطوری تمرین کرد و طلای المپیک توکیو رو گرفت!