جهت اطلاع : ازین به بعد در حکومت اسلامی شما حتی اختیاردور ریختن «اسپرم» خود را نیز ندارید

معاون امور زنان گفته است «عزل منی»، جرم است و با ان برخورد خواهد شد!
این یعنی چه؟
یعنی احتمالا یک مامور برای شما گماشته خواهد شد تا در رختخواب یا نعوذ با الله در حمام مبادا «عزل منی» یا همان نزول«دور ریختن» خود خواسته اسپرم داشته باشید!ممانعت از عزل ؟!

وگرنه هر چه فکر میکنم جور دیگری با این مقوله ی « ضد بشری» نمیشود برخورد داشت!:ـ