جمهوری اسلامی در خدمت شرق و غرب

این رژیم اشغالگر که از پلید ترین اسلامیون و لاتها و ارذل تشکیل شد توسط اربابان انگلیسی و آمریکایی گلوبالیست به قدرت رسانده شدند .
چرخه ی خدمات این رژیم به بیشتر کشور ها از همان آغاز منحوسشان بکار افتاد . در آن زمان بیشتر کشور های مطرح دنیا با مشکلات و رکود اقتصادی مواجه بودند . ملا ها به دادشان رسیدند .
ابتدا با قتل عام بهترین فرزندان کشور از افسران ارتش , روشنفکران دگر اندیشان و کار آفرینان گرفته تا حتی ملاهایی که فاسد نبودند شروع کردند
جوانان پر شور که اغلب از بازی های سیاسی گرگان پیر بی خبر بودند را سلاخی کردند تا کسی را دیگر یاری مقاومت نباشد , قلمها را شکستند و
زبانها را بریدند ,
جنگ با عراق که در پروژه ای از پیش تعیین شده با تحریکات آشکار شیعیان عراق توسط خمینی و تحریکات وی برای خیزش و بر اندازی صدام
برا ه افتاد , برای رژیم نعمتی الهی بود .
آنرا کش دادند تا جایی که دیگر کش داشت پاره میشد جام زهر خوردند !
آخوندها در کاخ ها و خانه های شیک غصبی نشستند و همسران نگون بخت کوخ نشینانی را که مغزشان را با تبلیغات خورده بودندرا پس از کشته شدن در جنگ, صیغه و
بین هم پاسکاری کردند.
بزرگترین خدمت و بهره ها رابه اسراییل رساندند .
وجود جمخوری اسلامی و تهدیدات آن بزرگترین نعمت برای اسراییل بود . کارخانه های اسلحه سازی و سایر تولیدکنندگان در شرق و غرب
از این خوان گسترده بهره مندشدند . همه از جیب ملت ایران !

حال که موضوع گلوبالیست ها و وجود دو آمریکا برای همه روشن شده ……
میتوان دلیل حمایتهای انحصارات بزرگ دنیا را از ج. ا. دریافت , شرکت در تاراج و غارت ایران !
جالب است و باید دانست که اکثر کله گنده های جهان و حامی جمخوری اسلامی , یهودی هستند ! حتی حضرت پوتین !
این بازی را ترامپ بهم زد . پس حق دارند اینها اینقدر عصبانی باشند !
یادمان نرود ترامپ بخشی از یک حرکت بیداری ملی در آمریکا است . این یک جریان پایا و پویاست که آغاز شده است و ادامه خواهد دا شت !
و خطاب به خامنه ای : این اونه !This is that

منبع: بالاترین