جشن اردیبهشتگان ( اشا و هیشتا) بر همه ایرانیان و آزادگان و دادخواهان مردم ایران خجسته و همایون باد ❤️

ماه اردیبهشت و جشن اردیبهشتگان!
ما ایرانیان ، امروز دومین روز از اردیبهشت ماه که نام روز با نام ماه یکی می شود ( یعنی روز اردیبهشت در ماه اردیبهشت ) را جشن اردیبهشتگان می نامیم که یکی از جشن های دوازده گانه ایرانیان و مایه پویایی فرهنگ مردم ایران است
در باور نیاکان آریایی مان، چهار آخشیج (عنصر) اصلی سازنده گیتی ، که سبب پویایی زیست و زندگی باشندگان میشوند ، ارجمند هستند و باید آنها را پاک نگه داشت و در پاسداشت آنها کوشید. این چهار عنصر، #آب، #هوا، #خاک و #آتش هستند.

نیاکان ما برای یادآوری این نکته که این چهار عنصر باید همیشه پوینده و پاک نگه داشته شوند، جشنهایی را در درازای سال برای گرامیداشت هر کدام از این چهار عنصر برگزار میکردند. مانند جشن #خوردادگان و #آبانگان که در پاسداشت آب میباشد، جشنهای #اردیبهشتگان و #آذرگان که در پاسداشت آتش است و جشن #اسپندگان که در پاسداشت زمین است و…

دومین جشن ماهیانه در گاهشمار ما آریاییان ، جشن اردیبهشتگان میباشد که از جشنهای آتش میباشد. اردیبهشت که ریشه اوستایی آن “اشا وهیشتا” میباشد به معنی بهترین راستی میباشد. “وهیشتا” در دستور زبان اوستایی ویژگی برترین دارد و به معنی “بهترین” است و “اشا” یا همان عشق نیز به معنی #پاکی، #راستی و درستی و هنجار هستی میباشد.
ما ایرانیان در فرهنگ ایرانشهری مان جشن های بسیار داشته و داریم که همواره سبب همبستگی و یگانگی ما در برابر بی گانگان ستیزه جو بوده است که همیشه کوشیده اند زبان و فرهنگ و آیین پارسی و اشویی مردم ایران را در خانه و کاشانه کهن شان به نابودی بکشانند و مردم ایران را دچار ناخودباوری و بی گانه پرستی کنند که برای نمونه می توانیم حکومت اسلامی و آخوندهای تبه کار و مردم ستیز چیره بر میهن را نام ببریم که چهل و یک سال است آنچنان به پیکره مام میهن ، ایران بانوی بزرگ و مردم نیکش آسیب زده و مردم ایران را از فرهنگ و جشن های میهنی خود دور کرده اند که تاکنون در این سرزمین مزدایی کم پیشینه بوده است
اینک چه بایست کرد و راه چاره برای این بازسازی و نوزایی فرهنگی چیست ؟
ما مردم ایران می توانیم با برگزاری جشن های ایرانی و میهنی خود، همبستگی و شور و شادی و شناخت و آگاهی را دوباره در کشور گسترده کنیم و به همبستگی مردمی و میهنی برسیم ، همبستگی که حکومت اسلامی آخوندی بسیار از آن می ترسد و می داند که گرد هم شدن ایرانیان زیر نام فرهنگ ایرانشهری و جشن های ایرانی تا چه اندازه می تواند سبب سرنگونی و براندازی این حکومت ضد انسانی و ضد ایرانی شود و سفره دروغ و نیرنگ اسلامی را برای همیشه از این سرزمین نیک اهورایی برچیند و بزداید                                                                                           
                                                            
نویسنده : بهمن (محسن) صادقی نور