جانشینی مجتبی قطعی شد؟

تغییرات وجایگزینی ها، مٌهره چینی های جدید، واشارات خامنه ای درسخنان خود، حکایت ازآماده شدن وتذابیرذوب شدگان درحکومت ولائی میکندتا مبادا مرگ خامنه ای خودکامه که تمامی رشته های قدرت به اووصل است،تزلزلی درپایه های جمهوری اسلامی ایجادنماید،مٌهره چینی

تغییرات وجایگزینی ها، مٌهره چینی های جدید، واشارات خامنه ای درسخنان خود، حکایت ازآماده شدن وتذابیرذوب شدگان درحکومت ولائی میکندتا مبادا مرگ خامنه ای خودکامه که تمامی رشته های قدرت به اووصل است،تزلزلی درپایه های جمهوری اسلامی ایجادنماید،مٌهره چینی وآمادگی برای دوران پسارهبرازسه سال قبل، هنگامیکه کاندید مطلوب خامنه ای یعنی ابراهیم رئیسی نتوانست مقام رئیس جمهوری را کسب کنددربیت امنیتی -سپاهی خامنه ای کلیدخورده بود. طبق نقشه راه خامنه ای برای تعیین جانشین خود، میبایستی قبل ازمرگ رهبرتمام مناصب کلیدی دراشغال حلقه وفاداربه رهبروپسرش مجتبی خامنه ای قرارگیرند.بعلت حضوربخش وسیعی ازمردم ایران درآخرین انتخاب بین بدوبدتر،ابراهیم رئیسی جلاد نتوانست رئیس جمهور شود اما کمی بعد با فرمان خامنه ای وقبل ازاینکه دوره صادق لاریجانی به اتمام رسد بریاست قوه قضائیه منصوب شد. خامنه ای وشورای نگهبان منصوب خود باانتخابات اخیرمجلس شورای اسلامی، آنجا را هم یکدست کردند وقالیباف را بریاست آن گماردند، تا اینجا دوقوه قضائیه ومقننه توسط ذوب شدگان درولایت خامنه ای تسخیرشده است واگراجل به خامنه ای مهلت دهد ویکسال دیگرزنده باشد، تکلیف قوه مجریه ورئیس جمهورآینده که حتماً یکی دیگرازذوب شدگان درولایت وازمٌهره های مورداعتماد خامنه ای خواهد بود روشن خواهد شد.