جابجایی زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ و در معرض خطر قرار گرفتن جان آنها

صبح روز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به تیپ ۲ این زندان منتقل شدند.

صبح روز چهارشنبه رئیس تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به نام ازوجی به سالن ۲ تیپ ۵ مراجعه کرد و به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان آبان ۹۸ ابلاغ کرد که به دلیل اصل تفکیک جرایم باید به تیپ ۲ منتقل شوند.
در پی این اقدام، زندانیان تیپ ۵ نسبت به این جابجایی اعتراض کردند، چون باید امکاناتی که با پول خود تهیه کرده بودند را رها می کردند.

زندانیان سیاسی تیپ ۵ اعلام کردند که تیپ ۵ زندان را با زحمت خود تمیز و از نظر بهداشتی قابل سکونت کرده اند؛ این در حالی است که تیپ ۲ این زندان مخصوص زندانیان معتاد بوده و از نظر امکانات اولیه بهداشتی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و همچنین تیپ ۲ دارای ۳ اتاق می باشد که دارای ۲۴ تخت است که با این آماری که منتقل شده اند دستکم ۱۰ نفر کف خواب دارند.
تیپ ۲ این زندان ۶ سرویس بهداشتی و ۴ حمام وجود دارد که اغلب نیز خراب هستند، در حالیکه در سالن قبلی ۱۶ حمام و ۱۶ سرویس بهداشتی وجود داشت.
در این بند ۲ دستگاه تلفن سالم وجود دارد ولی رد سالن قبلی ۱۰ دستگاه تلفن وجود داشت.

در نتیجه اعتراض زندانیان، ازوجی رئیس تیپ ۵ اعلام کرد که به زور متوسل می شود که در پی این تهدید نیروهای گارد زندان با حضور در تیپ ۵ با اعمال زور و فشار، زندانیان سیاسی تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را به تیپ ۲ این زندان جابجا کردند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در بندهای دیگر زندان تهران بزرگ احتمال سرایت ویروس کرونا به زندانیان سیاسی در پی این جابجایی وجود دارد و جان زندانیان سیاسی در معرض خطر جدی قرار می گیرد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران خواهان بازدید هیاتهای بین المللی و حقوق بشری از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات در ایران می باشد.