توهمی بنام فاطمه زهرا

توهمی بنام فاطمه زهرا
دختری که نه سالگی شوهر کرده و هفده سالگی هم فوت کرده و طی هشت سال زندگی زناشویی هم پنج شکم بچه به دنیا اورده و تمام عمر این دختر در درد زایمان،حاملگی،شیر دادن بچه ها،مراقبت و نظافت کودکان سپری شده ،چگونه ممکن است که این فرد الگو زنان دو عالم باشد؟؟
با اندک نگاهی به اقوام ،اشنایان ،که دارای یک نوزاد هستند که این چنین زنی حتی وقت سر خاراندن هم ندارد

بهداد فردوس