تولد علی بن ابیطالب، روز مرد یا روز نامرد!!؟

چطور ميشود روز تولد جانوری بنام علی بن ابیطالب را روز مرد نامگذاری کرد!؟ نامردی که فقط در یک شب سر ۷۰۰ مرد و نوجوان قبیله بنی قریظه را سر بُرید!

همان نامردی که مشاور اعظم عمر بن خطاب در حمله به سرزمینمان ایران و شریک تجاوز و جنایت هايش در حق ایرانیان بود!

همان نامردی که زن را ناقص العقل ميدانست و برده های زن رو همچون وسیله جنسی میدید و مورد تجاوز قرار میداد و از طریق ج.اک.ش.ی کنیز ها کسب درآمد نیز میکرد!

همان نامردی که همسر جوان و حامله اش را جلوی چشمانش لگد مال کردن و کشتن و صدایش درنیامد!

همان نامردی که تنها ۳ روز بعد از مرگ همسرش، زن جدید اختیار کرد و ولیمه هم داد!!

پ.ن: برای ایرانیان این مشخصات یک جانور نامرد است نه مرد… علی فقط یک جنس نر بود