تهدید سردار سلامی

آقای سلامی مرزهای «زبان معیار» را یک‌تنه جابه‌جا کردند. آن‌ گونهٔ زبانی را که به قلمرو ملی و فراگیر اختصاص دارد و در رسانه‌های گروهی، مراکز فرهنگی و سیاسی و آموزشی بدان سخن گفته می‌شود، «زبان معیار» می‌گوییم.