تنها مذهب است که خرد را زائل کرده که آدمی را وادار به عشق و تنفر از یک دیوار میکند

مذهبی با دیوار راز و نیاز میکند و مذهب دیگربه دیوار سنگ میزند
دراورشلیم دیواری هست باستانی که یهودیان اعتقاد دارند از بقایای کاخ حضرت سلیمان است و نام ان کتل است هر سال هزاران نفر از یهودی و مسیحی به زیارت ان میروند با ان راز و نیاز میکنند و در جرز ان عریضه میگذارند .

درمکه دیواری هست که مسلمانان ان را جمره مینامند و اعتقاد دارند خانه ی شیطان درون ان است و هر سال تعداد بیشماری از مسلمانان به ان سنگ میزنند
هر سال تعداد زیارت کنندگان کتل رو به فزون است و هرسال تعداد سنگ زنندگان به جمره .
هیچ خردمندی درجهان بادیوار رازو نیاز نمیکند وهیچ عاقلی به دیوار به خاطر نفرت سنگ نمیزند
تنهامذهب است که خرد را زائل کرده که ادمی را واداربه عشق و تنفر از یک دیوار میکند
به راهی که اکثر مردم میروند بیشتر شک کن مردم فقط تقلید کورکورانه میکنند ازمتمایز بودن نترس انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است

 

صادق هدایت