تظاهرات مردم اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به قطع برق و آب

نا‌ به گزارشهای دریافتی امروز سه‌شنبه 26بهمن مردم اهواز برای دومین روز متوالی دست به تظاهرات زدند و نسبت به وضعیت بحرانی آب و برق و بی‌توجهی کارگزاران رژیم اعتراض کردند.

تظاهر کنندگان علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شعار دادند.