تظاهرات در مقابل مجلس در اعتراض به فروش دریای خزر با شعار می‌جنگیم می‌میریم خزر و پس می‌گیریم

 

تظاهرات در مقابل مجلس در اعتراض به  فروش دریای خزر با شعار می‌جنگیم می‌میریم خزر و پس می‌گیریم
مردم معترض به تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر روز شنبه ۲۷ مرداد ۹۷ در مقابل مجلس

دست به تجمع و اعتراض زدند.

مردم در مقابل مجلس شعار می‌دادند «میجنگیم میمیریم خزر و پس میگیریم»

این تجمع در حالی شکل گرفت که نیروی انتظامی در مقابل مجلس مانع تجمع مردم می شد.

هنگامی که جمعی از معترضین در مقابل مجلس ایستادند؛ نیروی انتظامی آنان را متفرق کردند اما معترضین به پارکی در کنار مجلس رفته و در آنجا شروع به دادن شعار کردند.

گزارشها حاکی است که شماری از تجمع کنندگان دستگیر شده‌اند.