تصمیم گرفتم هر شب قبل ازخواب، به دختری فکر کنم که قبل از مرگ از خجالت در حال سوزاندن لباس هایش است

آیا کسانی هستند که هنوز نمی دانند دختری یازده ساله در ایران زندگی می کرده که از شدت فقر خودکشی کرده است؟
حتما می دانید که قبل از خودکشی، لباسهایش را هم سوزانده.حتما می دانید چرا آن لباس های کهنه و پاره پاره را سوزانده.
حتما می دانید که عباس فاشیست عبدی، درباره این دختر مقاله نوشته و اشک تمساح ریخته. حتما می دانید عباس عبدی چه نقشی در بقای جمهوری اسلامی دارد. حتما می دانید که مقاله او در چه سایت هایی منتشر می شود.
حتما شما هم مثل من به لحظه ای که این دختر، در حال آتش زدن لباس ها بوده فکر کرده اید. حتما شما هم به رذالت این فاشیست های بدقواره پی برده اید.حتما شما هم مثل من به حماقت انسان هایی که عدالت را به جهان دیگری حواله می دهند فکر کرده اید. حتما شما هم مثل من آنها را شریک جرم می دانید.

تصمیم گرفتم هر شب قبل ازخواب، به دختری فکر کنم که قبل از مرگ از خجالت در حال سوزاندن لباس هایش است. به دخترانی فکر کنم که از بی عملی من، به این مصیبت گرفتار شدن. به شما هم پیشنهاد می کنم این کار را انجام دهید. شاید یک شب بی خوابی به سرمان زد و بلاخره تصمیمان را گرفتیم.