تسلیت ۷۲ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ به امیرحسین مرادی

روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹، هفتاد و دو زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ طی پیامی، درگذشت پدر زندانی سیاسی امیرحسین مرادی را به وی و خانواده اش تسلیت گفتند.
از جمله این زندانیان سعید تمجیدی و محمد رجبی می باشند که در بخشی از نامه از تمامی هموطنان خواسته اند در این روزگار تلخ در کنار خانواده مرادی باشند و آنها را تنها نگذارند.