ترامپ یک تنه توانست آمریکا را از دهان اژدهای چین و اروپا خارج کند

دونالد ترامپ یک تنه توانست آمریکا را از دهان اژدهای چین و اروپا خارج کند و ضمن حفظ برتری همه جانبه, زیادی خواهی چین را مهار کند و بعید نیست که انتشار ویروس کرونا از چین در سال آخر از دوره اول ترامپ, کاملا عمدی و برای انتقام گیری از آمریکا و ترامپ بوده باشد.
قدرتهای اروپایی از یکطرف بار نظامی ناتو را بدوش آمریکا انداخته بودند و از طرفی با چین و روسیه و ایران حسابی پالوده میخوردند !! و این عملا بمنزله سقوط تدریجی آمریکا به ته دره و تحویل قدرت به چین کمونیست می بود ولی اوبامای بزدل و ساده لوح با گرفتن یک جایزه نوبل فریب اروپا را خورد و غرق در شهوات نام و نشان شخصی برای خودش شد و فراموش کرد که باید آمریکا را نجات دهد !!

گورستان در حصر مأموران

گورستان در حصر مأموران گزارش کانون نویسندگان ایران جلوگیری دستگاه امنیتی از برگزاری آیین بزرگداشت شاملو کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ی اخیر که به مناسبت

بیشتر بخوانید