ترامپ یک تنه توانست آمریکا را از دهان اژدهای چین و اروپا خارج کند

دونالد ترامپ یک تنه توانست آمریکا را از دهان اژدهای چین و اروپا خارج کند و ضمن حفظ برتری همه جانبه, زیادی خواهی چین را مهار کند و بعید نیست که انتشار ویروس کرونا از چین در سال آخر از دوره اول ترامپ, کاملا عمدی و برای انتقام گیری از آمریکا و ترامپ بوده باشد.
قدرتهای اروپایی از یکطرف بار نظامی ناتو را بدوش آمریکا انداخته بودند و از طرفی با چین و روسیه و ایران حسابی پالوده میخوردند !! و این عملا بمنزله سقوط تدریجی آمریکا به ته دره و تحویل قدرت به چین کمونیست می بود ولی اوبامای بزدل و ساده لوح با گرفتن یک جایزه نوبل فریب اروپا را خورد و غرق در شهوات نام و نشان شخصی برای خودش شد و فراموش کرد که باید آمریکا را نجات دهد !!