ترامپ سلیمانی را قربانی استیضاحش کرد، حالا ملت ایران را قربانی انتخاباتش میکند

یکی از خوبی های تحریمها این بود که حاکمیت ناکارآمد و ظالم دیگر نمیتواند با تزریق میلیارد دلاری پولِ ملتِ درمانده به کاسه لیسانش، به روال سابق خود ادامه دهد. ترامپ از همین ضعف نظام دیکتاتوری استفاده میکند تا برای یک ترکمانچای دیگر، حاکمیتِ ازمردم بریده را زیر فشار قرار دهد. اگر موفق شود، نتیجه برای ملت وحشتناک خواهد بود.