تجمع مردم اشنویە برای بخشش یک زندانی محکوم بە اعدام

حکم یک زندانی محکوم بە اعدام با هویت ” زرار پیغامی“ اهل اشنویە فردا در زندان ارومیە اجرا خواهد شد و مردم اشنویە برای ممانعت از اجرای این حکم مقابل منزل پدری مقتول دست بە تجمع زدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر امروز دوشنبە ٨ اردیبشهت ٩٩ (٢٧ آوریل ٢٠٢٠)، مردم شهر اشنویە مقابل منزل ”حسن معروفی (گرمینی)“ دست بە تجمع زدە و از وی می خواهند کە با بخشش قاتل فرزندش، مانع از اجرای حکم وی شود.

فرزند حاجی حسن با هویت ”کاوە معروفی“ حدودا ٣٠ سالە سە سال پیش طی نزاعی کە بر سر جوی آب صورت گرفتە بو،د توسط شخص دیگری با هویت ”زرار پیغامی“ با ضربات چاقو بە قتل رسید.

زرار پیغامی ٥٣ سالە همان سال از سوی دادگاه کیفری ١ ارومیە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم و از آن زمان در بند ٣_٤ زندان ارومیە محبوس می باشد.

یکی از فعالین مدنی مدنی اشنویە در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد، هر لحظە بر شمار تجمع کنندگان افزودە می شود و تا رضایت نگیریم آنجا را ترک نخواهیم کرد.

بر طبق گزارش رسیدە بە هەنگاو، قرار است کە بامداد روز سەشنبە ٩ اردیبهشت ماه، حکم اعدام زرار پیغامی و یک زندانی دیگر کە هویتش تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است، اعدام شوند.