تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در چهلمین روز درگذشت فداییان راه آزادی ایران “مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در برلین

در این تجمع اقشار مختلف ساکن شهرهای مختلف آلمان برای نشان دادن انزجار خودشان از جمهوری اسلامی ب برلین آمده بودند ک رو در رو نماینده آنها این تنفر خودشان را اعلام کنند و همچنین پیام همدردی و همراهی خودشان را با قهرمانان راه آزادی راه ایران در آبان ماه و

خانواده هایشان نشان دهند.

ویدیو ارسالی از سخنرانی در این تجمع