تجمع بزرگ کشاورزان استان اصفهان در خوراسگان در اعتراض به نداشتن حق‌آبه

صبح امروز ۲۰فروردین۹۷ تجمع بزرگ کشاورزان در خوراسگان اصفهان بر اساس فراخوانی که از قبل در تجمع روز شنبه این کشاورزان داده شده بود برگزار شد. امروز پنجاه و سومین روز تجمع کشاورزان است.

تجمع بزرگ کشاورزان استان اصفهان در خوراسگان در اعتراض به نداشتن حق‌آبه

در آن تجمع کشاورزان قرار گذاشته بودند که به همراه خانواده خود در این تجمع شرکت کنند و قرار شده بود که کشاورزان بیل و کلنگهای ابزار کارشان را نیز با خود به این تجمع بیاورند.

وز  ۱۸ فروردین۹۷ کشاورزان ورزنه اصفهان بار دیگر در پنجاه و یکیمن روز اعتراضات خود در پل خواجو تجمع کردند. این تجمع اعتراضی همچان در اعتراض به قطع شدن حقآبه کشاورزان صورت میگیرد.

کشاورزان شعار میدهند:

– عزا عزاست امروز! روز عزاست امروز! زندگی کشاورز! روی هواست امروز!…

– آب زاینده رود حق مسلم ماست

این کشاورزان در مقابل آب منطقه ای اصفهان شعار میدادند:

–اردکانی یزدی تو مافیای آبی تو ضد انقلابی

–آب زاینده رود حق مسلم ماست

–ناله این کشاورز ناله زنده رود است

اعتراض امروز همانند پنجاه و یک روز قبل و اعتراضات پی در پی به خاطر غارت مافیای آب حکومت میباشد.

حکومتی که هوا و آفتاب را به زندانیان می بنند و زندانی برای داشتن آب و هوا اعتصاب غذا میکند و کشاورز به خاطر داشتن آب مردم ایران برای حقوق یک شهروند ساده باید زجر بکشند.

یادآوری میشود کشاورزان محروم ورزنه روز جمعه ۱۷ فروردین ۹۷  در پنجاهمین روز اعتصاب و اعتراض خود تراکتورهایشان را در بستر خشک زاینده رود پارک کردند.