تجمع اعتراضی در تیران و کرون در استان اصفهان

بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز پنجشنبه 14بهمن 95 جمعی از مردم شهرستان ۷۵ هزار نفری تیران و کرون واقع در 45 کیلومتری اصفهان در اعتراض به نداشتن بیمارستان دولتی در این شهرستان تجمع کردند.