تا یک قدمی قفل شدن خیابانهای پایتخت

بنا به اطلاعات دقیق و آنلاین گوگل تهران در یک قدمی قفل شدن خیابانها پیش میرود

بهترین زمان برای براندازی چرا ک زمان و مکانی برای انتقال نیروهای سرکوبگر وجود ندارد

اختصاصی

#irananews

#iman_iranayande