تایید حکم ٢١ سال حبس اکبر رشیدی با درجە معلولیت بسیار شدید

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، این دو برادر اهل سلماس و ساکن ارومیە بە نام های ”اکبر رشیدی“ ٣٣ سالە و رسول رشیدی ٣٥ سالە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخلو“ جمعا بە تحمل ٣٦ سال حبس محکوم شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، طی روزهای گذشتە حکم حبس این دو برادر از سوی دیوان عالی کشور عینا تایید و از سوی مسئولین زندان رسما بە آنها ابلاغ شدە است.

اکبر رشیدی کە به صورت مادرزادی دارای معلولیت بوده و براساس طبقه بندی شدت معلولیت سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید است( یک دست و دوپا کاملا فلج) روز سەشنبە ١٨ تیر ١٣٩٨ (١٩ ژوئن ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە مدت ٤٨ روز در سلول های انفرادی این ادارە نگهداری شدە و روز شنبە ١٦ شهریور (٧ سپتامبر) بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است. شایان ذکر است نامبرده ۱۷ سال که تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و به تنهایی حتی قادر به انجام امورشخصی خود نمی باشد.

این شهروند کرد بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”بغی و عضویت در گروه های جهادی“ بە تحمل ١٥ سال حبس، بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە ٥ سال حبس و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە است کە وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، سنگین ترین مجازات برای او اعمال می شود.

این شخص که سواد خواندن و هم نوشتن ندارد در ایام بازداشت در اداره اطلاعات بشدت تحت شکنجه جسمانی و روانی داشته و در مرحله تحقیقات و دادگاه از هیچ یک از حقوق حمایتی معلولین بر اساس حقوق داخلی و نیز حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق اشخاص معلول مصوب سال ۲۰۰۶ که دولت ایران به آن ملحق شده، برخودار نبوده است. در این راستا حتی اداره کل پزشکی قانونی ارومیه دوبار درخواست عدم تحمل کیفر وی رد کردە است.

از سوی دیگر، رسول رشیدی متولد ١٣٦٣ کە برادر اکبر می باشد، روز پنج شنبە ١٠ مرداد ٩٨ (١ آگوست ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و روز شنبە ١٦ شهریور همراه با برادرش بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

رسول رشیدی کە کارگر ساختمای بودە و مستاجر و پدر یک فرزند نیز می باشد، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام “عضویت در گروه های جهادی و بغی” بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە است.

برگە پزشک قانونی ارومیە