بە دلیل عدم تامین هزینە مخارج بیمارستان، چهار زن زندانی مبتلا بە کرونا بە زندان ارومیە بازگرداندە شدند

روز شنبە ٢٥ مرداد ٩٩ (١٥ آگوست ٢٠٢٠)، چهار زن مبتلا بە ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیە پس از آنکە برای بستری شدن بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند، بە دلیل اینکە هزینە درمان را نداشتەاند، در بیمارستان پذیرش نشدە و بدون هیچ گونە درمانی دوبارە بە زندان بازگرداندە شدەاند.

این چهار زن بە نام های محبت محمودی، سیمین صیدی، فاطمە میرابی و دنیا پیری کە هفتە گذشتە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بودند، عصر روز گذشتە دوبارە بە بند زنان بازگرداندە شدە و هر چهار نفر هم اینک در یک اتاق قرنطینە هستند.

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، بند ١ زندان زنان ارومیە کە ٢٤ زندانی در آن محبوس می باشد کاملا قرنطینە شدە است.