بی کفایتی خامنه ای و بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز با کارگران چه کرد؟

بدون شرح