بی اعتقادی خامنه ای به برکت و شفای امام حسین

نظام شب و روز در بوق و کرنا اعلام میکند که عزاداری برای حسین(ع) برکت دارد و مایه شفا است و برای مردم تبلیغ عزاداری حسین(ع) را بدون توجه به کرونا می کند. ولی موقعی که کار به خودشان می رسد قضیه کاملا فرق می کند. در پی عزاداری تک نفره خائنه ای در بیتش از ترس مبتلا شدن به کرونا معلوم شد که خائنه ای که ادعای این را هم دارد که نایب برحق امام زمان است به برکات عزاداری برای حسین(ع) اعتقاد ندارد. همچنین به شفای حسین(ع) هم اعتقاد ندارد. ایشون به محافظت امام زمان از شخص خودش هم اعتقاد ندارد.